Přejít k hlavnímu obsahu
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle následujících právních předpisů:

zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňující dálkový přístup

1. Úplný oficiální název: 
Obec Kněžice

2. Důvod a způsob založení: 
Obec Kněžice (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1. 4. 2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. 
Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

3. Organizační struktura: 
V čele obecního úřadu je starosta obce. Jedná se o jednostupňové řízení. 
Starosta obce řídí činnost: finančního, mzdového a personálního úseku, údržba veř. prostranství a zeleně, zajišťuje svolávání a program jednání zastupitelstva obce. 
V jeho dlouhodobé nepřítomností plní tuto činnost místostarosta obce. 
Obecní úřad není dělen na odbory.

Seznam zřizovaných organizací: 
Základní škola a školní družina
Ředitelka: Mgr. Marcela Jiráňová
289 02 Kněžice 5
Telefon: 322 312 527
E-mail: marcela.jiranova@seznam.cz

4. Kontaktní spojení: 
Adresa úřadu: Obec Kněžice, 289 02 Kněžice 37
Úřední hodiny: Po  a  St 8.00- 12.00  a 13.00-17.00

Tel./fax: 325 640 228
URL: www.obec-knezice.cz
email: obec@obec-knezice.cz

5. Bankovní spojení:  KB Nymburk, č.ú. 4523191/0100

6. IČ: 00239241

7. DIČ: CZ00239241

8. Dokumenty: 
Rozpočet obce

9. Žádosti o informace:
Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby: 
Ústně - osobně na Obecním úřadě v Kněžicích v úředních dnech a v úředních hodinách
Telefonicky - na tel. č.: 325 640 228
Písemně - na adrese: Obec Kněžice, 289 02 Kněžice 37
Faxem - na fax. č.: 325 640 228
Elektronickou poštou - e-mail: obec@obec-knezice.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon: 
Utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění.
Obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.).
Skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení.
Skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb. zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění.

10. Příjem žádostí a dalších podání: 
Žádost o informaci ve smyslu tohoto zákona, jakékoli další podání, návrh, podnět či stížnost lze podat ústně nebo písemně.
Písemně na adresu: Obec Kněžice, 289 02 Kněžice 37
Písemnou žádostí o informaci je i žádost podaná elektronickou poštou na e-mail: obec@obec-knezice.cz

Na ústní žádost poskytne obecní úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Na písemnou žádost odpoví obecní úřad písemně. Lhůta pro poskytnutí informace je 15 dní (§ 14 odst. 3 písm. c zákona). Lhůta je ze strany úřadu splněna, když je odpověď ve lhůtě předána k poštovní přepravě. Obecní úřad může lhůtu pro poskytnutí informace prodloužit o 10 dnů v případech, uvedených v § 14 odst. 5 pod písmeny a) až c) zákona. O prodloužení lhůty i o jejích důvodech bude OÚ žadatele informovat před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé: 
komu je určena
kdo ji podává (jméno, příjmení, u právnických osob název a adresa)

Písemná žádost: 
musí být srozumitelná
musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována
nesmí být formulována příliš obecně.

Pokud žádost tyto požadavky nesplňuje, vyzve obecní úřad žadatele do 7 kalendářních dnů od jejího podání, aby žádost upřesnil a upozorní jej, že nedostane-li odpověď do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla žádost podána, rozhodne o odmítnutí žádosti.

Obecní úřad poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od přijetí žádosti nebo od upřesnění žádosti, a to touto formou: 
- písemně
- nahlédnutím do spisu
- pořízením kopie
- na paměťových médiích.

Nelze-li písemné žádosti vyhovět a nebyla-li žádost odložena, vydá OÚ rozhodnutí o zamítnutí žádosti (§ 15 odst. 1 zákona), které se doručuje do vlastních rukou žadatele (§ 15 odst. 3 zákona).

Pokud se požadovaná informace nevztahuje k působnosti obecního úřadu, OÚ žádost odloží a do 3 kalendářních dnů od doručení žádosti tuto skutečnost sdělí žadateli.

Nebyla-li ve stanovené lhůtě 15 dnů informace poskytnuta ani vydáno rozhodnutí (§ 15 odst. 1), má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí o odepření žádosti (§ 15 odst. 4 zákona). Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.

11. Opravné prostředky:
Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu se podávají prostřednictvím obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. 
Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce, tj. starosty a zastupitelstva učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatřením rady nebo zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Středočeského kraje. Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

Soudní přezkoumání
Došlo-li rozhodnutím obce ke zkrácení fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s §47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst.1 písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

12. Formuláře:

Formulář na kácení stromů

Ostatní formuláře na pověřeném úřadě s rozšířenou působností MěÚ Poděbrady

Formuláře pro řešení místních životních situací v obci Kněžice obdržíte v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a hodinách.

13. Návody pro řešení životních situací:
Vydávání občanských průkazů – Měu Poděbrady
Matrika – OÚ Kněžice
Vydávání řidičských průkazů a pasů – MěÚ Poděbrady 
Ohlášení živnosti, koncese, změny živnosti: MěÚ Poděbrady, odbor Obecní živnostenský úřad Stavební povolení a oznámení: Stavební úřad Městec Králové.


Řešení různých životních situací najdete také na Portálu veřejné správy.

S žádostí o radu nebo pomoc v jiných než zde uvedených záležitostech je možné kontaktovat OÚ Kněžice nebo pověřený úřad MěU Poděbrady.

14. Nejdůležitější předpisy a vyhlášky:
Obecní vyhlášky

Zákony:
Ústava České republiky
Listina základních práv a svobod
zákon č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení)
zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
zákon č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím
zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví
zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník
zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků
zákon č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí
Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
nařízení Vlády 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi
zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy
zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech
zákon č. 254/2001 Sb. vodní zákon
Zákon č. 229/2003 Sb. o místních poplatcích (změna zákona)
zákon č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
zákon č. 500/2004 Sb. správní řád
zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
zákon č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných skutečností
zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
zákoník práce č. 262/2006 Sb.

Zákony naleznete na Portálu veřejné správy

15. Úhrady za poskytování informací
Obec nemá schválený sazebník za poskytování informací, informace poskytuje zdarma.

16. Licenční smlouvy
Obec nevede licenční nebo podlicenční smlouvy.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Rok 2007

Rok 2008

18. Obecní nemovitosti jsou střeženy kamerových systémem